Stanovy klubu

Článok 1
Základné ustanovenia
 
 
1./ FC Rohožník ja v zmysle zákona č 83/1990 zb. dobrovoľným
združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú
činnosť v telesnej výchove, konkrétne v oblasti športu- futbale.
2./Poslaním FC uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov
v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia,
zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
3./FC Rohožník je otvorenou, samostatnou a nezávislou
nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na
demokratických princípoch.
4./ FC sa môže dobrovolne združovať do vyšších foriem združení za
účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločenských záujmov
a potrieb.
5./FC je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je FC Rohožník.
 
 
Článok 2
Hlavné úlohy
 
 
1./FC Rohožník vytvára a zabezpečuje podmienky pre vykonávanie
športovej činnosti svojich členov. Organizuje tréningy,
futbalové stretnutia a iné typy súťaží.
2./FC vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné
podmienky ny činnosť klubu ako celku i združených základných
odvetvových zložiek.
 
 
Článok 3
Členstvo
 
 
1./Členstvo môže byť: – individuálne
                                           – kolektívne
                                           – čestné
2./Individuálne členstvo v FC je dobrovolné. Členom sa môže stať občan
Slovenskej republiky, bez rozdielu politického presvedčenia
a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na
základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
3./Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov
žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských
príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskôr do 31.12.
4./Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť,
vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo
vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučitelné s členstvom
v FC. O vylúčení rozhoduje členská schôdza základnej odvetvovej zložky,
v odvolacom konaní valné zhromaždenie.
5./Člen FC má právo:
 a/zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov
 telovýchovných, športových a iných aktivít ako i ďaľších
 kultúrno-spoločenskýyh akcií usporiadaných FC.
 b/zúčastňovať sa členských schôdzí
 c/zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho
 činnosť,správanie a chovanie.
 d/dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať za ne do 30 dní
 odpoveď
 e/mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do 
 funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.
6./Člen FC má povinnosť:
 a/dodržiavať stanovy FC na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť
 úlohy, uvedomelo udržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti
 b/podielať sa na činnosti základnej zložky, ktorej je členom a riadne
 vykonávať všetky prijaté funkcie
 c/riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky
 a poplatky
7./Kolektívne členstvo vznikáuzavretím písomnej dohody, obsahujúcej
práva, povinnosti rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce.
8./Čestné členstvo môžu orgány FC udeliť jednotlivcom, kolektívom,
organizáciám, alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej
kultúry.
9./Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány FC a základných
odvetvových zložiek podľa osobitnej smernice a TJ Slovenska.
 
 
 
Článok 4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy
 
 
1./Športová, telovýchovná a iná záujmová a spoločenská činnosť sa
uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.
2./FC ako i základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia
všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade
s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.
3./Medzi výborom FC a výbormi základných odvetvových zložiek nie je
vzťah nadradenosti a podriadenosti, vzájomný vzťah medzi základnými
odvetvovými zložkami je rovnoprávny.
4./Základné odvetvové zložky nemajú právni subjektivitu, sú
autonómnymi zložkami FC so zvereným nehnutelným majetkom,
účelovým hmotným majetkom získaným vlastnou činnosťou.
S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou
hospodária samostatne. Konajú vlastným menom v súlade s predpismi
súvisiacimi s ich športovou telovýchovnou činnosťou.
 
5./Základným odvetvovým zložkám sa rozdelujú získané alebo pridelené
finančné prostriedky podla pravidiel schválených všetkými ich
predstaviteľmi.
6./Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov
využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali
ďalšie vlastné príjmi. S týmito príjmami hospodária samostatne.
7./Výbor FC chráni záujmy zákl. odvetvových zložiek vo  vzťahu
k štátnym orgánom združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.
8./Výbor FC podla podmienok a potrib si po schválení vo valnom
zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný
poriadok FC.
 
Článok 5
Orgány FC
 
1./Najvyšším orgánom FC je členská schôdza členov FC Rohožník.
 
2./Členská schôdza členov prerokúva všetky základné otázky činnosti FC
najmä:
 a/uznáša sa o vzniku FC, názve a symbolike ako i o zániku
 b/schvaluje, mení alebo ruší stanovy FC
 c/prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé
 obdobie a schvaluje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie
 ako i správu revíznej komisie
 d/volí výbor FC a revíznu komisiu
 e/je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru FC ak je
 v rozpore s platnými predpismi a stanovami FC
 f/je odvolacím orgánom disciplinárnych konaní
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých
delegovaných zástupcov, ak sa nedohodne inak.
3./Medzi členskými schôdzami riadi činnosť FC výbor. Počet členov
a spôsob volby alebo zastúpenia stanoví členská schôdza členov. Výbor
sa skladá z prezidenta, tajomníka, hospodára a ďalších členov.Časové rozpätie rokovaní si stanový výbor FC.
4./Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek,
vykonávy pre ne poradenskú a servisnú činnosť a zastupuje FC na
rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami
a inštitúciami, organizuje v spolupráci so zákl. odvetvovými zložkami
podnikatelskú činnosť a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedlajšiu
hospodársku činnosť na získavanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeluje na základe schválených pravidiel prostriedky
získané od štátu a ďalších érganizácií i jednotlivcov na základné odvetvové zložky podla rozsahu i kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.
5./Meno Fc sú navonok oprávnení vystupovať a konať výbor,
prezident, tajomník i ďalší funkcionári splnomocnení výborom FC.
Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
 
Článok 6
Revízna komisia
 
Revízna komisia je nezávislým kolektívnym orgánom na čele s predsedom
Volí ju členská schôdza členov. Vykonáva revízie hospodárenia FC
a ich základných odvetvových zložiek. O výsledkoch informuje príslušné
orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predseda revíznej komisie má právozúčastňovať sa
na rokovaní FC s hlasom poradným.
 
Článok 7
Majetok a hospodárenie
 
1./FC má vo vlastníctve nehnutelný a hnutelný majetok potrebný na
zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahoch
národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starť, chrániť ho
a zvelaďovať. Klub hospodári podla schváleného rozpočtu.
2./Zdrojom majetku sú príjmi z členských, oddielových a iných príspevkov,
príjmy s telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedlajšieho hospodárstva a iných povolených podnikatelských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmi.
 
Článok 8
Zánik združenia
 
O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovolným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora /likvidačnú komisiu/
Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podla rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
 
Článok 9
Záverečné ustanovenia
 
1./ Tieto zmeny stanovy schválila členská schôdza zo dňa 14.3.1998.
Ich výklad vykonáva výbor FC. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie    alebo splnením oznamovacej povinnosti.
2./ Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami
Slovenskej republiky.